Mediator in Sibiu – Linguist.ro

Din anul 2013 sunt Mediator autorizat ( vezi tabloul mediatorilor: https://www.cmediere.ro/mediatori/). De-a lungul timpului ne-am specializat pentru o paleta larga de domenii in care este implicata medierea.

Pentru a beneficia de serviciile noastre de mediere, ne puteti accesa prin adresa de e-mail: corinacraciun@yahoo.co.uk

Serviciile  noastre de mediere sunt bazate pe experienta, profesionalism, dedicatie pentru rezolvarea conflictelor in care sunteti implicati.

MEDIEREA
O SOLUŢIE!

MEDIEREA


O soluţie:
– reciproc convenabilă
– eficientă şi
– durabilă
pentru neînţelegerile dintre persoane, prezentată în raport cu dispoziţiile Noului
Cod Civil.
Raporturile dintre persoane sunt reglementate printr-un ansamblu de reguli cuprinse în
Codul Civil.
Orice tip de dispute ivite în aceste raporturi:
– de familie
– de proprietate
– comerciale
– moştenire
– contracte, ş.a.m.d, pot fi soluţionate nu doar prin justiţie, ci şi prin mediere.
CE ESTE MEDIEREA?
O modalitate de soluţionare a conflictului, a neînţelegerii, a disputei, cu ajutorul unei
persoane specializate, autorizată ca mediator în condiţiile legii. *
*) Actul normativ care reglementează medierea şi organizarea profesiei de mediator este Legea nr. 192/2006
cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial nr. 441/22.06.2006
DE CE SĂ ALEGEŢI MEDIEREA?
Medierea prezintă următoarele avantaje:

este o procedură mult mai rapidă decat cea în instanţă; în timp ce în justiţie un
proces poate dura ani întregi până la obţinerea unei hotărâri definitive/irevocabile,
prin procedura medierii se poate ajunge la încheierea acordului de mediere în câteva
ore sau zile;
se poate alege medierea în orice moment: înainte de a acţiona în justiţie, după
chemarea în judecată, în căile de atac şi chiar în faza executării silite;
costurile sunt mai mici: – procedura de mediere nu presupune achitarea vreunei
taxe de timbru
– taxa de timbru achitată pentru cererea de chemare în judecată, se restituie, dacă
părţile depun la dosarul cauzei acordul de mediere;
onorariul cuvenit mediatorului se stabileşte de comun acord prin contractul
de mediere şi se suportă de regulă în mod egal, de către părţile în conflict, dacă
nu se convine în alt mod;
asigură confidenţialitatea, spre deosebire de şedinţele de judecată care sunt de
regulă, publice;

satisfacţie mai mare: persoanele care au participat la mediere sunt mai mulţumite,
decât cele care s-au adresat justiţiei pentru că:
– decizia le aparţine lor şi nu este una impusă de instanţă, sau de orice altă terţă
persoană;
– nu sunt obligate să-şi dovedească susţinerile cu martori, iar soluţia se bazează pe
asigurarea de câştig – câştig pentru ambele părţi;
– se concentrează asupra nevoilor şi intereselor persoanelor între care a intervenit
neînţelegerea, ajutând la găsirea soluţiei care se potriveşte cel mai bine nevoilor
celor care au apelat la mediere;
– repară şi nu distruge relaţiile dintre vecini, cele din familie, de la locul de muncă,
din comunitate, spre deosebire de un proces în instanţă, care, de cele mai multe ori,
ascute conflictul dintre persoane, în timp ce mediatorul:
– încurajează fiecare persoană să-şi spună povestea din propria ei perspectivă;
– discută despre problemele persoanei şi sentimentele, emoţiile pe care le trăieşte
din pricina neînţelegerii, ajutând ca fiecare persoană să cunoască şi să înţeleagă
trăirile celeilalte şi punctul ei de vedere;

– este o procedură prin care se elimină stresul: spre deosebire de intimidarea pe
care pot să o simtă persoanele în sala de dezbatere unde şedinţa are un caracter
solemn, medierea se desfăşoară într-o atmosferă prietenească, confortabilă.
MEDIATORUL
Profesia de mediator este o profesie
distinctă, care se exercita in baza legii
192/2006 doar in cadrul formelor de
exercitare a profesiei de mediator.
Mediatorul este o persoana
calificată să conducă procesul de
mediere, autorizată in condiţiile legii
medierii si înscrisă pe Tabloul
Mediatorilor.
CARE SUNT PAŞII DE URMAT
PENTRU A ALEGE MEDIEREA?
A. ALEGEREA MEDIERII ÎNAINTE DE A PORNI UN PROCES
Paşii de urmat sunt:
1. Alegerea mediatorului
• Mediatorii autorizaţi sunt înscrişi în Tabloul mediatorilor (https://www.cmediere.ro/mediatori/), care este publicat în
Monitorul Oficial şi reactualizat cel puţin o dată pe an;
• Tabloul mediatorilor poate fi accesat pe site-ul Consiliului de Mediere
www.cmediere.ro, pe cel al Ministerului Justiţiei www.just.ro, la info-chioşcurile
de la instanţele de judecată, fiind afişat la sediul Consiliului de Mediere şi la sediile
instanţelor;
• În Tabloul mediatorilor se regăsesc datele de contact necesare pentru a solicita
serviciul unui mediator: numele, locul unde îşi desfăşoară activitatea, număr de
telefon şi/sau adresa de e-mail;
• Persoanele aflate în conflict pot alege, de comun acord, mediatorul. În cazul în care
apelarea la mediator s-a făcut de către una din părţi, cealaltă va fi invitată de către
mediator la mediere. Partea invitată are posibilitatea de a accepta sau refuza invitaţia
la mediere, medierea fiind o procedură care se bazează pe principiul participării
voluntare;
2. Desfăşurarea medierii
• Părţile sunt 
informate, în mod gratuit, despre procedura de mediere şi avantajele

specifice acesteia în cazul lor;
În cazul în care sunt de acord să încerce medierea, se va încheia contractul de mediere,
prin care se stabilesc, de comun acord, aspectele necesare desfăşurării medierii, inclusiv
onorariul mediatorului;
La mediere participă numai persoanele implicate în conflict! La solicitarea sau cu
acordul lor, părţile pot fi asistate la mediere de avocaţi, pot fi invitaţi experţi, specialişti
care să ajute cu informaţii utile la soluţionarea conflictului sau pot participa şi alte persoane
(de ex. din familie), numai cu acceptul părţilor;
Niciuna dintre persoanele care au participat la procedura medierii NU poate folosi
ulterior ca probe în cadrul unui proces, susţinerile făcute în timpul medierii;
3. Închiderea procedurii de mediere
Se realizează în toate cazurile prin semnarea unui PROCES VERBAL de închidere a
medierii, semnat de persoanele aflate în conflict şi de mediator.
Medierea se poate închide prin următoarele modalităţi:
Încheierea unei înţelegeri între părţi, sau
Constatarea că părţile nu au ajuns la o înţelegere, sau
Denunţarea contractului de mediere de către persoana care nu mai doreşte continuarea
procedurii de mediere.
4. Încheierea acordului de mediere
Se realizează în situaţia în care s-a ajuns la o soluţie cu care sunt de acord persoanele
aflate în conflict, iar modalităţile în care se realizează sunt următoarele:
Acord verbal, pe care persoanele îl respectă de bunăvoie;
Acord scris, care să conţină în parte sau în întregime, înţelegerea la care s-a ajuns ;
Important !- Acordul de mediere ca înscris,
poate fi autentificat la notar sau încuviinţat de instanţă;

– în anumite
cazuri, este nece –
sară
încuviinţarea de
către instanţă a
acor dului de me –
diere: de ex.
des facerea căsă –
toriei, succesiuni
sau partaje în
cazul moşteni –
rilor sau a altor
neînţelegeri care
vizează terenuri,
construcţii, lo –
cuinţe, etc.;
– dacă persoanele care au încheiat un acord de mediere scris doresc sau e necesar să
solicite ca acesta să fie încuviinţat de către instanţă, ele vor semna o cerere adresată
instanţei competente, prin care cer încuviinţarea acordului de mediere pe care îl
ataşează, în original, cererii formulate.
– instanţa competentă să soluţioneze încuviinţarea acordului de mediere este cea care
are competenţa să soluţioneze litigiul dintre părţi.
B. ALEGEREA MEDIERII DUPĂ CE S-A PORNIT UN PROCES
Medierea este o cale la care se poate apela în orice fază a unui proces, inclusiv în căile
de atac: apel sau recurs şi chiar în faza executării silite.
Alegerea acestei proceduri se poate realiza:
La cererea uneia sau a tuturor părţilor din cauza care se judecă;
La recomandarea făcută de judecătorul care judecă procesul pornit;
Art. 6 din Legea 192/2006 prevede că „Organele judiciare si arbitrale, precum si alte autorităţi
cu atribuţii jurisdicţionale informează părţile asupra posibilităţii si a avantajelor folosirii procedurii
medierii si le îndrumă sa recurgă la aceasta cale pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.”
Alegerea mediatorului si procedura de mediere se desfăşoară în condiţiile arătate la lit.
A din prezenta broşură.
IMPORTANT:
Dacă părţile din cauza aflată în stare de judecată nu ajung să încheie un acord sau
acordul se încheie doar cu privire la unele aspecte, judecata continuă până la pronunţarea
unei hotărâri judecătoreşti definitive/irevocabile. În acest caz, la dosarul cauzei se depune
procesul-verbal în care se consemnează rezultatul procedurii de mediere.


Dacă părţile au încheiat un acord de mediere, acesta
se depune în formă scrisă, semnată de către părţi şi
certificată de către mediator, la dosarul cauzei,
pentru a fi încuviinţat de către instanţă.
RĂSPUNDEREA MEDIATORULUI
În cazul în care mediatorul încalcă obligaţiile prevăzute de lege, normele prevăzute de
Regulamentul de organizare şi funcţionare sau de Codul de etică şi deontologie profesională,
acesta poate să răspundă:
– disciplinar
– material şi
– penal
Răspunderea disciplinară intervine pentru abaterile prevăzute în lege şi
regulament, astfel:
– încălcarea obligaţiei de confidenţialitate şi neutralitate;
– refuzul de a restitui înscrisurile încredinţate de persoane;
– reprezentarea sau asistarea uneia dintre părţi într-o procedură judiciară sau arbitrală
având ca obiect conflictul supus medierii;
– săvârşirea oricărei alte fapte care aduc atingere probităţii profesionale;
Orice persoană interesată poate sesiza Consiliul de mediere, în scris şi sub semnătură,
în legătură cu săvârşirea, de către un mediator autorizat a vreunei abateri disciplinare.
Consiliul de Mediere este organismul autonom, de interes public, care are competenţă
în tragerea la răspundere disciplinară a mediatorilor, conform prevederilor art.40 şi 41 din
Legea nr. 192/2006, cu modificările ulterioare şi pe site-ul Consiliului de mediere
(www.cmediere.ro ).

Răspunderea penală
În cazurile în care încălcarea prevederilor legale de către mediator îmbracă forma unei
infracţiuni, poate fi angajată răspunderea penală a acestuia, în condiţiile legislaţiei penale.
DIRECTIVA 2008/52/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A
CONSILIULUI prevede că:
„Medierea poate asigura o soluţionare extrajudiciară eficientă din perspectiva costurilor
şi rapidă a litigiilor în materie civilă şi comercială prin intermediul unor proceduri adaptate
nevoilor părţilor. Este mai probabil ca acordurile rezultate din mediere să fie respectate
voluntar şi să menţină o relaţie amiabilă şi durabilă între părţi”.
„Medierea nu ar trebui considerată o soluţie inferioară procedurii judiciare din cauza
faptului că respectarea acordurilor rezultate în urma medierii ar depinde de bunăvoinţa
părţilor”.

CRACIUN CORINA – BIROU DE MEDIATOR, TRADUCATOR SI INTERPRET AUTORIZAT autorizat cu autorizatia seria C nr. 5073 in baza hotaririi nr: 4921/26.10.2013 emisa de CONSILIUL DE MEDIERE in conformitate cu prevederile Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, modificata si completata. Prezentul BIROU DE MEDIATOR este inscris in REGISTRUL FORMELOR DE EXERCITARE A PROFESIEI la pozitia 8716.

SIBIU

E-MAIL: corinacraciun@yahoo.co.uk; corinacraciun38@gmail.com

 

Proiecte recente

  • Selectare categorie:
  • Tot
Kenneth Dixon Womens Jersey